skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A new 1.9 GPa maraging stainless steel strengthened by multiple precipitating species

Li, Yongcan ; Yan, Wei ; Cotton, James D. ; Ryan, Glamm J. ; Shen, Yifu ; Wang, Wei ; Shan, Yiyin ; Yang, Ke

Materials and Design, 5 October 2015, Vol.82, pp.56-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3069 ; DOI: 10.1016/j.matdes.2015.05.042

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...