skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Eating less or more – Mindset induced changes in neural correlates of pre-meal planning

Hege, Maike A ; Veit, Ralf ; Krumsiek, Jan ; Kullmann, Stephanie ; Heni, Martin ; Rogers, Peter J ; Brunstrom, Jeffrey M ; Fritsche, Andreas ; Preissl, Hubert

Appetite, 01 June 2018, Vol.125, pp.492-501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2018.03.006

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...