skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Self-control mediates the relationship between time perspective and BMI

Price, Menna ; Higgs, Suzanne ; Lee, Michelle

Appetite, 1 January 2017, Vol.108, pp.156-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.09.034

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...