skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The prevalence and predictors of disordered eating in women with coeliac disease

Satherley, Rose-Marie ; Howard, Ruth ; Higgs, Suzanne

Appetite, 1 December 2016, Vol.107, pp.260-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.07.038

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...