skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Predictors of waist circumference and BMI in first-year university students. The Bristol Freshman 15

Oldham-Cooper, R.E ; Wilkinson, L.L ; Ferriday, D ; Pardiwalla, S.B ; Fay, S.H ; Gadah, N.S ; Rogers, P.J ; Brunstrom, J.M ; Hardman, C.A

Appetite, October 2012, Vol.59(2), pp.632-632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.05.089

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...