skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The influence of social norms on hunger ratings and eating

Herman, C.Peter ; Fitzgerald, Nicola E. ; Polivy, Janet

Appetite, 2003, Vol.41(1), pp.15-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(03)00027-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...