skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Social matching of food intake and the need for social acceptance

Robinson, Eric ; Tobias, Talia ; Shaw, Lucy ; Freeman, Elyse ; Higgs, Suzanne

Appetite, 2011, Vol.56(3), pp.747-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2011.03.001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...