skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Simulation framework of ubiquitous network environments for designing diverse network robots

Cho, Seoungjae ; Fong, Simon ; Park, Yong Woon ; Cho, Kyungeun

Future Generation Computer Systems, November 2017, Vol.76, pp.468-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X ; DOI: 10.1016/j.future.2016.03.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...