skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ethnographic field work in requirements engineering

Reddivari, Sandeep ; Asaithambi, Asai ; Niu, Nan ; Wang, Wentao ; Xu, Li Da ; Cheng, Jing-Ru C

Enterprise Information Systems, 02 January 2017, Vol.11(1), pp.137-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-7575 ; E-ISSN: 1751-7583 ; DOI: 10.1080/17517575.2015.1053414

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...