skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Alcohol Environment Protocol: A new tool for alcohol policy.(Report)

Huckle, Taisia ; Morojele, Neo ; Casswell, Sally ; Williams, Petal Petersen ; Chaiyasong, Surasak ; Gordon, Ross ; Gray-Phillip, Gaile ; Viet Cuong, Pham ; Mackintosh, Anne-Marie ; Halliday, Sharon ; Railton, Renee ; Randerson, Steve ; Parry, Charles D. H.

Drug and Alcohol Review, 2018, Vol.37(S2), p.S18(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-5236 ; DOI: 10.1111/dar.12654

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...