skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of the SQUIRE (Standards of QUality Improvement Reporting Excellence) guidelines on reporting standards in the quality improvement literature: a before-and-after study

Howell, Victoria ; Schwartz, Amanda Eva ; O'Leary, James Daniel ; Mc Donnell, Conor

BMJ Quality & Safety, 12 February 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-5415 ; E-ISSN: 2044-5423 ; DOI: 10.1136/bmjqs-2014-003737 ; PMID: 25678444

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...