skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Global health diplomacy and humanitarian assistance: understanding the intentional divide between military and non-military actors

Eagan, Sheena M

Journal of the Royal Army Medical Corps, 12 August 2019, Vol.165(4), p.244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8665 ; E-ISSN: 2052-0468 ; DOI: 10.1136/jramc-2018-001030 ; PMID: 30317217

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...