skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy metals removal using hydrogel-supported nanosized hydrous ferric oxide: Synthesis, characterization, and mechanism

Zhang, Yipin ; Li, Zhengkui

Science of the Total Environment, 15 February 2017, Vol.580, pp.776-786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.12.024

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...