skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Biological control of biofilms on membranes by metazoans

Klein, Theresa ; Zihlmann, David ; Derlon, Nicolas ; Isaacson, Carl ; Szivak, Ilona ; Weissbrodt, David G. ; Pronk, Wouter

Water Research, 1 January 2016, Vol.88, pp.20-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2015.09.050

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...