skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trace metals in marine foodstuff: Bioavailability estimation and effect of major food constituents

Moreda-Piñeiro, Jorge ; Moreda-Piñeiro, Antonio ; Romarís-Hortas, Vanessa ; Domínguez-González, Raquel ; Alonso-Rodríguez, Elia ; López-Mahía, Purificación ; Muniategui-Lorenzo, Soledad ; Prada-Rodríguez, Darío ; Bermejo-Barrera, Pilar

Food Chemistry, 1 September 2012, Vol.134(1), pp.339-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2012.02.165

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...