skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Seawater-induced mobilization of trace metals from mackinawite-rich estuarine sediments

Wong, Vanessa N.L. ; Johnston, Scott G. ; Burton, Edward D. ; Bush, Richard T. ; Sullivan, Leigh A. ; Slavich, Peter G.

Water Research, 1 February 2013, Vol.47(2), pp.821-832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2012.11.009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...