skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Case 17-2012: A 54-Year-Old Man with Visual-Field Loss and a Mass in the Brain

Cabot, Richard C. ; Harris, Nancy Lee ; Shepard, Jo-Anne O. ; Rosenberg, Eric S. ; Cort, Alice M. ; Ebeling, Sally H. ; Peters, Christine C. ; Batchelor, Tracy T. ; Sorensen, A. Gregory ; Louis, David N.

New England Journal of Medicine, 05/31/2012, Vol.366(22), pp.2112-2120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMcpc1111574

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...