skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distribution of heavy metals and environmental assessment of surface sediment of typical estuaries in eastern China

Bi, Shipu ; Yang, Yuan ; Xu, Chengfen ; Zhang, Yong ; Zhang, Xiaobo ; Zhang, Xianrong

Marine Pollution Bulletin, 15 August 2017, Vol.121(1-2), pp.357-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2017.06.013

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...