skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of lanthanide contraction on the mixed polyamine systems Ln/Sb/Se/(en+dien) and Ln/Sb/Se/(en+trien): Syntheses and characterizations of lanthanide complexes with a tetraelenidoantimonate ligand

Zhao, Jing ; Liang, Jingjing ; Pan, Yingli ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Solid State Chemistry, 2011, Vol.184(6), pp.1451-1458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; DOI: 10.1016/j.jssc.2011.03.039

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...