skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Syntheses of bimetallic rare-earth bis(cyclopentadienyl) derivatives supported by bridged bis(guanidinate) ligands and their catalytic property for the hydrophosphonylation of aldehydes

Nie, Kun ; Liu, Chengwei ; Zhang, Yong ; Yao, Yingming

Journal of Organometallic Chemistry, 15 February 2016, Vol.804, pp.59-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-328X ; DOI: 10.1016/j.jorganchem.2015.12.033

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...