skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of Ag content on thermal stability and crystallization behavior of Zr–Cu–Ni–Al–Ag bulk metallic glass

Zhou, Wei ; Hou, Jixin ; Zhong, Zhaozhun ; Li, Jinfu

Journal of Non-Crystalline Solids, 1 March 2015, Vol.411, pp.132-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3093 ; DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2014.12.036

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...