skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mechanical characterization of adult stem cells from bone marrow and perivascular niches

Ribeiro, Alexandre J.S. ; Tottey, Steven ; Taylor, Richard W.E. ; Bise, Ryoma ; Kanade, Takeo ; Badylak, Stephen F. ; Dahl, Kris Noel

Journal of Biomechanics, 30 April 2012, Vol.45(7), pp.1280-1287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9290 ; DOI: 10.1016/j.jbiomech.2012.01.032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...