skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Why do incumbents sometimes succeed? Investigating the role of interorganizational trust on the adoption of disruptive technology

Obal, Michael

Industrial Marketing Management, August 2013, Vol.42(6), pp.900-908 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501 ; DOI: 10.1016/j.indmarman.2013.05.017

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...