skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sound velocity of Fe–S liquids at high pressure: Implications for the Moon's molten outer core

Jing, Zhicheng ; Wang, Yanbin ; Kono, Yoshio ; Yu, Tony ; Sakamaki, Tatsuya ; Park, Changyong ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R. ; Shen, Guoyin

Earth and Planetary Science Letters, 15 June 2014, Vol.396, pp.78-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-821X ; DOI: 10.1016/j.epsl.2014.04.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...