skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Testing the nearest neighbor model for canonical RNA base pairs: revision of GU parameters

Chen, Jonathan L ; Dishler, Abigael L ; Kennedy, Scott D ; Yildirim, Ilyas ; Liu, Biao ; Turner, Douglas H ; Serra, Martin J

Biochemistry, 24 April 2012, Vol.51(16), pp.3508-22 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-4995 ; PMID: 22490167 Version:1 ; DOI: 10.1021/bi3002709

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...