skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Semantic relation vs. surprise: The differential effects of related and unrelated co-verbal gestures on neural encoding and subsequent recognition

Straube, Benjamin ; Meyer, Lea ; Green, Antonia ; Kircher, Tilo

Brain Research, 03 June 2014, Vol.1567, pp.42-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; E-ISSN: 1872-6240 ; DOI: 10.1016/j.brainres.2014.04.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...