skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Web Interface for Easy Flexible Protein-Protein Docking with ATTRACT

De vries, Sjoerd j. ; Schindler, Christina e.M. ; Chauvot de beauchêne, Isaure ; Zacharias, Martin

Biophysical Journal, 3 February 2015, Vol.108(3), pp.462-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3495 ; DOI: 10.1016/j.bpj.2014.12.015

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...