skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Determinants of user acceptance of a specific social platform for older adults: An empirical examination of user interface characteristics and behavioral intention

Tsai-Hsuan Tsai ; Hsien-Tsung Chang ; Yan-Jiun Chen ; Yung-Sheng Chang

PLoS ONE, Vol.12(8), p.e0180102 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0180102

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...