skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distributed orchestration of user interfaces

Daniel, Florian ; Soi, Stefano ; Tranquillini, Stefano ; Casati, Fabio ; Heng, Chang ; Yan, Li

Information Systems, 9/2012, Vol.37(6), pp.539-556 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03064379 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.is.2011.08.001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...