skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Studies on the analgesic effects of lanthanides

Zhang, Zuxuan ; Zhang, Yuanzhen ; Wang, Xinguang ; Chen, Rongsan ; Ren, Zhenzhang

Journal of The Less-Common Metals, 1985, Vol.112(1), pp.401-409

ISSN: 0022-5088 ; DOI: 10.1016/0022-5088(85)90048-7

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...