skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Defining visions in context: Models, processes and tools for requirements engineering

Dömges, R. ; Jacobs, S. ; Jarke, M. ; Nissen, H.W. ; Pohl, K. ; Maiden, N. ; Sutcliffe, A. ; Taylor, C. ; Till, D. ; Constantopoulos, P. ; Spanoudakis, G. ; Vassiliou, Y. ; Grosz, G. ; Plihon, V. ; Rolland, C. ; Schmitt, J.R. ; Schwer, S. ; Si-Said, S. ; Souveyet, C. ; Bubenko, J. ; Gustas, R. ; Holm, P. ; Johannesson, P. ; Ljungberg, J. ; Wangler, B.;

Information Systems, 1996, Vol.21(6), pp.515-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/0306-4379(96)00026-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...