skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Plyometric type neuromuscular exercise is a treatment to postural control deficits of volleyball players: a case study

Asadi, A

Revista Andaluza de Medicina del Deporte, 01 June 2016, Vol.9(2), pp.75-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2172-5063 ; DOI: 10.1016/j.ramd.2016.02.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...