skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

¿La universidad para profesionalizar o para el desarrollo cultural?

Rodríguez Tarazona, Vladimir

Sophia, 01 January 2017, Vol.13(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1794-8932 ; DOI: 10.18634/sophiaj.13v.1i.696

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...