skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

La detención desde la perspectiva de la Policía local en España

Bujosa Vadell, Lorenzo M

Revista Criminalidad, 01 August 2013, Vol.55(2), pp.99-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1794-3108

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...