skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Introducción judicial del polígrafo a través de la pericia psicológica forense a presuntos agresores sexuales

Tapias-Saldaña, Ángela

Revista Criminalidad, 01 June 2012, Vol.54(1), pp.405-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1794-3108

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...