skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Democracia participativa na regularização fundiária urbana: o projeto Lomba do Pinheiro, Porto Alegre

Gomes, Ana Maria Isar Dos Santos ; Steinberger, Marília

Sociologias, 01 April 2016, Vol.18(41), pp.292-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/15174522-018004121

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...