skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hacia la construcción de una acción profesional como praxis para el trabajo social.

Mejías Sandía, Carlos ; Suárez Manrique, Pablo

Interacción y perspectiva: Revista de Trabajo Social, 2014, Vol.4(2), pp.114-135

ISSN: 2244-808X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...