skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Democracia de Assembleia e Democracia de Parlamento: uma breve história das instituições democráticas

Menezes, Marilde Loiola de

Sociologias, 01 April 2010, Issue 23, pp.20-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222010000100003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...