skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy metals in equine biological components

Souza, Maria Verônica de ; Fontes, Maurício Paulo Ferreira ; Fernandes, Raphael Bragança Alves

Revista Brasileira de Zootecnia, 01 February 2014, Vol.43(2), pp.60-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1806-9290 ; E-ISSN: 1806-9290 ; DOI: 10.1590/S1516-35982014000200002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...