skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mozart, Rock e a Ativação da Criatividade

Tieppo, Guilherme Macedo de Souza ; Reis, Germano Glufke ; Picchiai, Djair

Revista de Administração Contemporânea, 01 June 2016, Vol.20(3), pp.261-282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1982-7849 ; E-ISSN: 1982-7849 ; DOI: 10.1590/1982-7849rac2016140048

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...