skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A percepção do outro no ambiente virtual de aprendizagem: presença social e suas implicações para Educação a Distância

Coelho, Willyans Garcia ; Tedesco, Patricia Cabral De Azevedo Restelli

Revista Brasileira de Educação, 01 July 2017, Vol.22(70), pp.609-624

ISSN: 1809-449X ; DOI: 10.1590/s1413-24782017227031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...