skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Autonomous Agents in Collaborative Ubiquitous Computing Environments

Rodríguez, Marcela D ; Favela, Jesus

Computación y Sistemas, 01 December 2006, Vol.10(2), pp.189-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1405-5546

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...