skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modelo de Recomendación Personalizada en Cursos Virtuales basado en Computación Ubicua y Agentes Inteligentes

Ovalle, Demetrio A ; Salazar, Oscar M ; Duque, Néstor D

Información tecnológica, January 2014, Vol.25(6), pp.131-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-0764 ; E-ISSN: 0718-0764 ; DOI: 10.4067/S0718-07642014000600016

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...