skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sistema de aprendizaje ubicuo en ambientes virtuales

Flores Ortiz, Ángela ; García Martínezi, Andrés

Revista Cubana de Educación Superior, 01 August 2017, pp.27-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0257-4314

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...