skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

INFLUENCE OF 1-BUTANOL, 1,2-BUTANEDIOL AND 1,2,3,4-BUTANETETROL ON THE ADSORPTION OF b-LACTOGLOBULIN AT THE AIR-WATER INTERFACE

Romero, Carmen M ; Albis, Alberto R ; Mendieta, Néstor E

Revista Colombiana de Química, 01 December 2011, Vol.40(3), pp.367-380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-2804

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...