skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Atores sociais em espaços de ampliação da democracia: as redes sociais em perspectiva

Moura, Joana Tereza Vaz de ; Silva, Marcelo Kunrath

Revista de Sociologia e Política, 01 August 2008, Vol.16(suppl), pp.43-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-9873 ; E-ISSN: 1678-9873 ; DOI: 10.1590/S0104-44782008000300004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...