skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adoção de embalagens padronizadas de produtos de tabaco no Brasil: contribuição da ciência da decisão à proteção do direito humano à saúde

D'Ornellas, Maria Cristina Gomes Da Silva ; Brust-Renck, Priscila Goergen

Cadernos de Saúde Pública, 01 July 2017, Vol.33(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4464 ; E-ISSN: 1678-4464 ; DOI: 10.1590/0102-311x00210216

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...