skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Can course format influence the performance of students in an advanced cardiac life support (ACLS) program?

Garrido, F.D ; Romano, M.M.D ; Schmidt, A ; Pazin-Filho, A

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 January 2011, Vol.44(1), pp.23-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/S0100-879X2010007500131

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...