skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Association between antiretroviral therapy adherence and employment status: systematic review and meta-analysis

Nachega, Jean B ; Uthman, Olalekan A ; Peltzer, Karl ; Richardson, Lindsey A ; Mills, Edward J ; Amekudzi, Kofi ; Ouédraogo, Alice

Bulletin of the World Health Organization, 01 October 2014, Vol.93(1), pp.29-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.138149

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...