skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

National dengue surveillance in Cambodia 1980-2008: epidemiological and virological trends and the impact of vector control

Huy, Rekol ; Buchy, Philippe ; Conan, Anne ; Ngan, Chantha ; Ong, Sivuth ; Ali, Rabia ; Duong, Veasna ; Yit, Sunnara ; Ung, Sophal ; Te, Vantha ; Chroeung, Norith ; Pheaktra, Nguon Chan ; Uok, Vithiea ; Vong, Sirenda

Bulletin of the World Health Organization, 01 September 2010, Vol.88(9), pp.650-657 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862010000900008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...